OBCHODNÍ PODMÍNKY

GEOPEN, s.r.o., Husovická 9, 614 00 Brno, IČO: 463 42 745, DIČ: CZ 463 42 745 
společnost vedená u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5303 
zastoupená svým jednatelem ing. Karlem Kašparem

 

I. Všeobecné informace

Společnost GEOPEN, s.r.o. (dále jen prodejce) je zaměřena na prodej, půjčování a servis měřických systémů, přístrojů, pomůcek a příslušenství. 
Ceny nabízeného zboží a služeb jsou vždy uvedeny i včetně DPH. Cena platná v době závazné objednávky zákazníkem a potvrzená prodejcem je pro společnost GEOPEN, s.r.o. závazná i v případě, že dojde následně k navýšení ceny na základě aktualizace ceníku. V případě, že ze stejného důvodu dojde ke snížení ceny, bude zboží kupujícímu dodáno za tuto nižší cenu. Prodejce si vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky v případě prokazatelné a neúmyslné chyby katalogové ceny, jejíž výše by neodpovídala obecným zvyklostem.

Může se stát, že v našem sortimentu nenaleznete přesně takové zboží, které hledáte. V takovém případě stačí svoji poptávku či dotaz poslat e-mailem, faxem, poštou popř. sdělit telefonicky. Dotaz bude neprodleně zpracován a vy budete informování o aktuálních možnostech nákupu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Vybráním zboží, zvolením počtu kusů, vyplněním kontaktních údajů a jejich odesláním dochází k závazné objednávce. Objednávku zboží lze realizovat nejen prostřednictvím internetového obchodu (e-shop), ale také elektronickou poštou (e-mail), faxem, telefonicky nebo písemně poštou. Přijetí závazné objednávky prodávající objednateli potvrdí jedním z výše uvedených způsobů.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky (e-shop) je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Zaregistrovat se do systému je možné jako fyzická osoba (nepodnikatel) nebo jako firma. Ceny zboží jsou u obou registrací stejné, u firem požadujeme při registraci více údajů z důvodu správného vystavování daňových dokladů. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na daňových dokladech. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě doručené objednávky a specifikace zákazníka na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského resp. Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti GEOPEN, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je brána jako závazná. Storno objednávky je nutné poslat elektronicky e-mailem označeným jako Velká důležitost na adresu e-shop@geopen.cz a to nejpozději do dvou hodin od přijetí potvrzení o úspěšném objednání. 
Aktuální stav objednávky je možno ověřit na tel. 545 210 121 nebo prostřednictvím písemného dotazu zaslaného na elektronickou adresu e-shop@geopen.cz (Po - Pá 7:30 - 15:30).

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech pokud se zboží již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude o této situaci prodejce neprodleně informovat objednatele e-mailem či telefonicky. Pokud zákazník nepřevezme závazně objednané zboží, má prodejce právo považovat objednávku za stornovanou. Zároveň si prodejce vyhrazuje právo nepřijímat od takového zákazníka žádné další objednávky.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách společnosti GEOPEN, s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: 

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, 
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, 
  • dodávka bude vybavena českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

IV. Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího. Osobní odběr je možný až po připsání fakturované částky na účet prodávajícího nebo při platbě v hotovosti. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

V. Ceny

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách společnosti GEOPEN, s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, a to zvláště v případě skokové změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při náhlých změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. 

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

VI. Platby za zboží

Platba za objednané zboží probíhá následujícím způsobem: 

  1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího předem, na základě vystavené zálohové faktury. Na místo variabilního symbolu se doplní číslo faktury,
  2. v hotovosti nebo kartou přepravní firmě při převzetí zboží zaslaného na dobírku (jen ČR). Daňový doklad (fakturu) najdete přibalený ke zboží, příjmový doklad vystaví na místě kurýr dopravní služby,
  3. v hotovosti při převzetí zboží v sídle společnosti,
  4. platební kartou při převzetí zboží v sídle společnosti,
  5. převodním příkazem po dodání objednaného zboží - platí pouze pro zákazníky, se kterými je uzavřena dlouhodobá obchodní smlouva. V případě, že splatnost vystavené faktury nebude dodržena, veškeré další nákupy budou opět probíhat pouze v hotovosti.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Předání

Způsob jakým bude zboží předáno kupujícímu prodávajícím si kupující zvolí sám. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud ta bude zvolena kupujícím nevhodně. Zboží lze po domluvě vyzvednout i v sídle společnosti. Kupující se musí vždy připravit na doručení zboží, zvláště pokud jde o zboží objemné a těžké. Přepravní společnost nebo prodávající bude kupujícího před doručením zásilky kontaktovat, aby byl připraven na převzetí a zaplacení zboží. Jestliže se i přes veškerou snahu dopravce nepodaří v daný den kupujícího na adrese dodání zastihnout, bude na tutéž adresu zásilka doručena následující pracovní den.

Klient svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou. Řidič má proto povinnost počkat, než si zboží klient zkontroluje zda není zásilka přepravou poškozená.

K ceně objednávky je připočteno dopravné a balné dle zvolené přepravní služby. Dopravné a balné je plně hrazeno prodávajícím, přesáhne-li celková částka za objednané zboží hodnotu 3.300,- Kč včetně DPH. Pokud zvolíte jako způsob dodání výdejní služby Heuréka Point či Z - Point (Uloženka.cz, Zásilkovna.cz) bude vám bez ohledu na celkovou výši objednávky účtován manipulační poplatek.

VIII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a vystavení daňových dokladů. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do pěti pracovních dnů. Pokud byla objednávka přijata v den pracovního klidu, začíná se dodací lhůta počítat od následujícího prvního pracovního dne. Kupující bude o dni doručení objednávky v předstihu informován telefonicky nebo elektronicky (e-mail).

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Případná delší doba dodání bude vždy předem odsouhlasena s objednatelem.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží zákazníkem nese veškerá rizika spojená s přepravou prodejce. Jestliže bude při dodání poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou.

Reklamovat obsah dodávky je možno do dvou pracovních dní ode dne převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

IX. Vrácení zboží a reklamace

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost krabice…) a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující má v případě jakéhokoliv podezření o stavu zásilky možnost ji za účasti řidiče rozbalit a zjistit, je-li její obsah v pořádku. Vždy je však nutné udělat písemný zápis (nejlépe na přepravní list) o poškození obalu podepsaný kupujícím a dopravcem ještě před rozbalováním zboží.

V případě, že bude zboží zasláno objednateli přepravní firmou, má v době do 14 dnů ode dne převzetí možnost zaslat zboží na svoje vlastní náklady zpět do sídla společnosti a to i bez udání důvodu. Zboží nesmí být používáno ani nijak poškozeno, musí být zabaleno v originálním obalu a musí obsahovat veškeré přibalené doklady. Možnost vrátit zboží do 14 dnů se nevztahuje na zboží, které bylo během těchto 14 dní používáno. Toto právo platí pouze pro nákup fyzickou osobou (spotřebitelem) a nikoliv pro nákup za účelem obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Právo zákazníka na reklamaci zboží tímto samozřejmě není nijak dotčeno.

Oznámení o vrácení zboží je nutné zaslat prodejci i písemně (nejlépe e-mailem na adresu e-shop@geopen.cz) s následujícím textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo daňového dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č.: (datum a podpis). Prodejce doporučuje kupujícímu zboží při vracení prostřednictvím přepravní služby pojistit, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží při zpětné přepravě. V případě, že výše uvedené náležitosti budou beze zbytku splněny, zavazuje se prodejce do deseti pracovních dní vystavit dobropis a částku za vrácené zboží bez poštovného zaslat do třiceti dnů zpět zákazníkovi (u plátců DPH po obdržení potvrzeného dobropisu) na jeho účet. Hotově či složenkou zpětnou úhradu poskytnout nelze.

Možnost vrátit zboží do 14 dnů se nevztahuje na zboží, které bylo na základě předem dohodnutých podmínek upraveno, objednáno u výrobce, eventuálně speciálně vyrobeno na zakázku objednatele. Právo na reklamaci takového zboží není tímto nijak dotčeno.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

X. Záruka, servis

Záruční doba je u dodávaného zboží různá a je vždy uvedena u každé položky. U zboží, kde není záruční doba potvrzena záručním listem, platí minimální záruční doba a to pro firmy dle platného Obchodního zákoníku, pro ostatní dle Občanského zákoníku. Záruka se uplatňuje buď s přiloženým záručním listem, nebo s kopií daňového dokladu, který je přiložen ke každé dodávce zboží. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na běžné opotřebení. Záruční opravu je možno uplatnit buď v servisu uvedeném v záručním listu, nebo zaslat na adresu sídla společnosti GEOPEN, s.r.o.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu vždy písemně, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží.

Při předání zboží do záruční opravy (prostřednictvím přepravní služby) hradí balné a dopravné kupující, při navrácení zboží zpět hradí balné a dopravné prodávající. U zlevněného zboží nebo výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo jiných souvisejících změn bez předchozího upozornění.

XII. Ostatní ujednání

Prodejce GEOPEN, s.r.o. závazně prohlašuje, že interní data nutná pro vystavení daňových dokladů a doručení zboží budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu. V případě objednávky a uvedení veškerých potřebných dat k účelu realizace prodeje zboží, dává klient souhlas k tomu, aby prodávající mohl osobní data dle zákona zpracovávat a používat ke komunikaci s ním (s klientem).

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Obchodní podmínky nabývají platnost dne 1. dubna 2013